OddsRing: PI?TEK 13-go z bonusem 100% do 100 PLN!

Przed nami trzeci i na szcz??cie ostatni w tym roku PI?TEK 13-go. Aby? nie musia? obawia? si? czarnych kotw i traci? czasu na szukanie czterolistnej koniczyny – wsplnie z bukmacherem ODDSRING przygotowali?my promocj?, dzi?ki ktrej ten pi?tek b?dzie szcz??liwy. Postaw zak?ad z minimalnym kursem 2.0 i wygraj albo odbierz bonus w wysoko?ci 100% przegranej stawki a? do 100 PLN! Czytaj dalej…


Ju? dzi? kolejny mecz naszej kadry, co prawda tym razem gramy tylko towarzysko z Islandi? (b?dzie remis?) ale to nie zmienia faktu i? postawi? mo?na. Szukaj?cy emocji nie zwi?zanych z Polsk? kadr? mog? stawia? na finalne rozstrzygni?cia walki o EURO 2016 lub te? inne mecze towarzyskie w tym m.in. pojedynek Hiszpanii z Angli?! A to wszystko bez ryzyka dzi?ki dzisiejszej promocji w OddsRing…

Oddsring woli nie zapesza?, wi?c zasady zostaj? bonusu bez zmian:

A wi?c:

1. Postaw dowolny zak?ad po kursie min. 2.0 w Pi?tek 13 listopada 2015.

2. Je?li Twj pierwszy zak?ad postawiony tego dnia oka?e si? przegrany, b?dziesz mg? otrzyma? bonus w wyskoko?ci 100% jego stawki do 100 PLN.

3. Aby otrzyma? bonus napisz na adres info-pl@oddsring.com podaj?c numer przegranego zak?adu, a OddsRing w ci?gu 48 godzin dopisze odpowiedni? kwot? do Twojego konta gracza.

Pe?ny regulamin promocji:

-> Postaw dowolny zak?ad po kursie min. 2.0 mi?dzy 00:01 a 23:59 w pi?tek 13 listopada 2015 r.

-> Je?li pierwszy postawiony przez Ciebie w tym czasie zak?ad w ca?o?ci rozliczony jako przegrany, otrzymasz od OddsRing bonus w wysoko?ci 100% postawionej stawki. Maksymalna kwota bonusu to 100 PLN.

-> Aby otrzyma? bonus napisz do Dzia?u Obs?ugo Klienta na adres info-pl@oddsring.com w ci?gu 24 godzin od rozliczenia kuponu. W mailu podaj numer przegranego zak?adu, a my dopiszemy odpowiedni? kwot? do konta gracza w ci?gu 48 godzin.

-> Przed wyp?at? kwot? bonusu nale?y w ci?gu 30 dni od jego otrzymania obrci? 10x po kursie 1.50 lub wy?szym, stawiaj?c min. 10 kuponw. Zak?ady akumulowane zawieraj?ce kursy sk?adowe ni?sze ni? 1.50 nie b?d? wliczane do wymaganego obrotu. Zak?ady kasynowe nie b?d? wliczane do wymaganego obrotu.

-> Bonus nie ??czy si? z innymi promocjami (z wyj?tkiem bonusw zwi?zanych ze zbieraniem punktw Oring). Oznacza to, ?e bonus nie przys?uguje, je?li w momencie stawiania zak?adu na koncie gracza jest aktywna jakakolwiek wcze?niejsza oferta bonusowa.

-> Promocja obejmuje wy??cznie pierwszy postawiony w podanym czasie zak?ad sportowy, je?li zostanie on rozliczony jako przegrany. Zwrot stawki nie przys?uguje, je?li pierwszy postawiony zak?ad lub cz??? jego stawki zostanie rozliczona jako wygrana lub zwrcona ani dla ?adnego kolejnego zak?adu, je?li pierwszy zak?ad nie spe?nia ktregokolwiek z warunkw promocji. Promocja obejmuje tak?e zak?ady akumulowane o ??cznym kursie min. 2.0, je?li kupon spe?nia pozosta?e warunki promocji. Promocja nie obejmuje zak?adw kasynowych.

-> Oddsring zastrzega sobie prawo do odmwienia przyznania bonusu, jak rwnie? do weryfikacji u?ytkownika, je?li uzna to za niezb?dne.

-> Bonus dost?pny wy??cznie dla 1 zak?adu / 1 konta / 1 cz?onka rodziny / 1 domostwa / 1 IP.

-> Oddsring zastrzega sobie prawo do przerwania promocji w dowolnym momencie lub, w przypadku, gdy istnieje podejrzenie nadu?ycia promocji, do zablokowania konta gracza (i zamro?enia ?rodkw finansowych) ze skutkiem natychmiastowym.

-> Oddsring zastrzega sobie prawo do zmiany warunkw promocji wed?ug w?asnego uznania, bez wcze?niejszego powiadomienia.

-> Oprcz powy?szych zasad, nadal obowi?zuj? Oglne Warunki oraz Regulamin korzystania z serwisu Oddsring.

-> Promocja dost?pna jest wy??cznie dla obywateli Polski.

Autor: Prime